Web Sitemize Hoşgeldiniz 24 Haziran 2019


Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir? Maddeler Halinde

Şimdiki Yazımızda Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir? Maddeler Halinde Konusundan Bahsedeceğiz

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Türkiye Büyük Ulus Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Yasa Numarası ile kabul edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim müesseselerinin Maarif Vekaleti’ne (Ulusal Eğitim Bakanlığı’na) bağlanmasını öngören yasadır.

Tevhidi Tedrisat Kanununun Maddeleri Şu Şekildedir;

  • Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye (öğretim ve bilim kurumları) Maarif Vekâletine merbuttur (bağlıdır).
  • Şer’iye ve Evkaf Vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekâletine devir ve raptedilmiştir.
  • Şer’iye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde mekâtip ve medarise (okullar ve medreseler) tahsis olunan mebaliğ (ödenekler) Maarif bütçesine nakledilecektir.
  • Maarif Vekâleti, yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere Dârülfünûn’da (Üniversite) bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ye hitabet (imamlık-hatiplik) gibi hidemat-ı diniyenin (din görevlerinin) ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler kuşat edecektir (açacaktır).
  • Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisat-ı umumiye (genel öğretim ve eğitim) ile müştegil (uğraşmakta) olup şimdiye kadar Müdafaa-yı Milliye (Milli Savunma)’ye merbut (bağlı) olan askeri rüşti ve idadiler (orta ve liseler) ile Sıhhiye Vekâletine merbut olan Dârüleytamlar (öksüz yurtları-Yetiştirme yurtlan) bütçeleri ve heyet-i tâlimiyeleri (öğretim kadroları) ile beraber Maarif Vekâletine raptolunmuştur (bağlanmıştır). Mezkûr rüşti ve idadilerde bulunan heyet-i tâlimiyelerin cihet-i irtibatları (ilişki durumları) âtiyen (ileride) ait olduğu Vekâletler arasında tahvil ve tanzim (değiştirme ve düzenleme) edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nisbetlerini (bağıntı) muhafaza edecektir. (637 Sayılı 22.4.1925 Tarihli Kanunla eklenen fıkra: Harbiye Mektebine menşe (kaynak) teşkil eden askeri liseler bütçe ve kadrolarıyla Müdafaa-yı Milliye Vekâletine devrolunmuştur).
  • İşbu kanun tarih-i neşrinden (yayını tarihinden) muteberdir.
  • İşbu kanunun icra-yı ahkâmına (hükümlerinin yürütülmesine) İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) memurdur.

Sizler de Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir? Maddeler Halinde Konusundaki Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Belirtebilirsiniz

(2019-2020) DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.