Sitemizi Kullanabilmen İçin JavaScript'i Etkinleştir!
Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir? Maddeler Halinde | Okul Aşkı
Web Sitemize Hoşgeldiniz 24 Şubat 2019

Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir? Maddeler Halinde
Şimdiki Yazımızda Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir? Maddeler Halinde Konusundan Bahsedeceğiz

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Türkiye Büyük Ulus Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Yasa Numarası ile kabul edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim müesseselerinin Maarif Vekaleti’ne (Ulusal Eğitim Bakanlığı’na) bağlanmasını öngören yasadır.

Tevhidi Tedrisat Kanununun Maddeleri Şu Şekildedir;

  • Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye (öğretim ve bilim kurumları) Maarif Vekâletine merbuttur (bağlıdır).
  • Şer’iye ve Evkaf Vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekâletine devir ve raptedilmiştir.
  • Şer’iye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde mekâtip ve medarise (okullar ve medreseler) tahsis olunan mebaliğ (ödenekler) Maarif bütçesine nakledilecektir.
  • Maarif Vekâleti, yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere Dârülfünûn’da (Üniversite) bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ye hitabet (imamlık-hatiplik) gibi hidemat-ı diniyenin (din görevlerinin) ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler kuşat edecektir (açacaktır).
  • Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisat-ı umumiye (genel öğretim ve eğitim) ile müştegil (uğraşmakta) olup şimdiye kadar Müdafaa-yı Milliye (Milli Savunma)’ye merbut (bağlı) olan askeri rüşti ve idadiler (orta ve liseler) ile Sıhhiye Vekâletine merbut olan Dârüleytamlar (öksüz yurtları-Yetiştirme yurtlan) bütçeleri ve heyet-i tâlimiyeleri (öğretim kadroları) ile beraber Maarif Vekâletine raptolunmuştur (bağlanmıştır). Mezkûr rüşti ve idadilerde bulunan heyet-i tâlimiyelerin cihet-i irtibatları (ilişki durumları) âtiyen (ileride) ait olduğu Vekâletler arasında tahvil ve tanzim (değiştirme ve düzenleme) edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nisbetlerini (bağıntı) muhafaza edecektir. (637 Sayılı 22.4.1925 Tarihli Kanunla eklenen fıkra: Harbiye Mektebine menşe (kaynak) teşkil eden askeri liseler bütçe ve kadrolarıyla Müdafaa-yı Milliye Vekâletine devrolunmuştur).
  • İşbu kanun tarih-i neşrinden (yayını tarihinden) muteberdir.
  • İşbu kanunun icra-yı ahkâmına (hükümlerinin yürütülmesine) İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) memurdur.

Sizler de Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir? Maddeler Halinde Konusundaki Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Belirtebilirsiniz


DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.