Hata! Javascript'inizi açınız
Web Sitemize Hoşgeldiniz 23 Ağustos 2019


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık “İsteklerimiz, İhtiyaçlarımız” Cevapları

Şimdiki Yazımızda “4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Yayınları “İsteklerimiz, İhtiyaçlarımız” Cevapları Sayfa 1122, 123, 124, 125”  Konusundan Bahsedeceğiz

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 122  

İstekleriniz ile ihtiyaçlarınız arasındaki farklılıklar nelerdir?
Cevap:  İhtiyaçlarımız, yaşamımızı sürdürmek için olmazsa olmaz gereksinimlerdir. İsteklerimiz ise, yaşamımızı sürdürmek için zorunluluk duymadığımız ve hayatımızı kolaylaştıran gereksinimlerdir.

Yapınız.

Ai­lenizle şe­hir­ler ara­sı bir yol­cu­luk yap­tı­ğı­nı­zı dü­şü­nü­nüz. Oto­mo­bi­li­niz yol­da arı­za­la­nı­yor. Ya­kın­lar­da ne bir din­lenme te­si­si ne de bir yer­le­şim ye­ri var. Ge­ceyi ora­da ge­çir­mek zo­run­da ka­lı­yor­su­nuz. Böy­le bir du­rum­la kar­şı­­laşaca­ğınızı bilsey­di­niz ve yo­la çık­ma­dan ön­ce ya­nı­nı­za aşağıda fo­toğ­raf­la­rı­nı gör­dü­ğü­nüz ürün­ler­den üç tanesini alma hakkınız olsaydı han­gi­le­ri­ni alır­dı­nız? Neden

Cevap: Su, battaniye ve yiyecek alırdım. Çünkü, bunlar önemli sayılabilecek ihtiyaçlarımızdandır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123  

Haberde sözü edilen malzemelerden hareketle insanların temel ihtiyaçları hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Cevap:İnsanların temel ihtiyaçları giyim, barınma, temizlik ve beslenme malzemeleridir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124  

Yapınız

Sizce baba, çocuklarından hangisinin ihtiyacına öncelik vermelidir? Neden? Sınıfınızda tartışınız.
Cevap: Sı­la’ya öncelik vermelidir. Çünkü, ayakkabı önemli bir ihtiyaçtır.

Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla yaptığınız faaliyetlere hangi örnekleri verebilirsiniz?
Cevap: Tiyatro, kermes, resim sergileri, konserler.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 125  

Yapınız

­Aşa­ğı­da in­san­la­rın is­tek ve ih­ti­yaç­la­rıy­la il­gi­li ba­zı cüm­le­ler ve­ril­miş­tir. Cümle­le­ri oku­yu­nuz ve doğ­ru ol­du­ğu­nu dü şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na “D”, yan­lış ol­du­ğunu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na ise “Y” yazınız.

Çalışmanızın sonunda maddeleri yanlış ya da doğru olarak değerlendirmenizin nedenlerini açıklayınız.

Sizinle aynı fikirde olmayan arkadaşlarınızla konuyu tartışınız.
(Y) 1. İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan daha önemlidir.
(D) 2. İh­ti­yaç­la­r kişilere gö­re de­ği­şik­lik gös­ter­ebilir.
(D) 3. Ki­tap oku­mak, gez­mek, eğ­len­mek isteklerimizden ba­zı­la­rı­dır.
(Y) 4. İsteklerimizi kar­şı­la­ya­maz­sak ya­şa­ya­ma­yız.
(Y) 5. Ayak­ka­bı­mız yır­tıl­dı­ğın­da ye­ni bir ayak­ka­bı al­mak is­tek­tir.
(D) 6. İsteklerin önem sı­ra­sı ki­şi­ye gö­re de­ği­şe­bi­lir.
(Y) 7. İh­ti­yaç­la­rı­mız bir kez karşılandıktan sonra bir daha ortaya çıkmaz.
(D) 8. İh­ti­yaç­la­rı­mı­zı kar­şı­la­ya­maz­sak acı, üzün­tü ve kay­gı du­ya­rız.
(D) 9. Sa­ati­miz var­ken ye­ni bir sa­at al­ma­yı dü­şün­mek is­tek­tir.
(Y) 10. İhtiyaçlarımızın şiddeti her zaman aynıdır.
(D) 11. Sarı renkli MP3 çalara sahip bir öğrenci aynı tipte beyaz renkli yeni bir MP3 çalar aldığında fayda-maliyet dengesini sağlamamış olur.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları İçin Tıklayın!

(2019-2020) DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

  1. Şerife dedi ki:

    Teşekkürler

  2. serhat dedi ki:

    Selam benim adım serhat 4.sınıf öğrencisiyim

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.